Jiang MYHLWL (2017). “Evaluation and reduction of the analytical uncertainties in GC-MS analysis using a boundary regression model.” Talanta, 164, 141-147. doi:10.1016/j.talanta.2016.11.046, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914016309298.

Corresponding BibTeX entry:

 @Article{,
  title = {Evaluation and reduction of the analytical uncertainties
   in GC-MS analysis using a boundary regression model},
  author = {Miao Yu,Xingwang Hou,Qian Liu,Yawei Wang,Jiyan Liu,Guibin
   Jiang},
  journal = {Talanta},
  year = {2017},
  volume = {164},
  pages = {141-147},
  url =
   {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914016309298},
  doi = {10.1016/j.talanta.2016.11.046},
 }